انتخاب امکانات:
اينترنت بدون سيم (wifi) بخش کودکان بخش کمک آموزشي بخش مرجع بخش نابينايان
سالن مطالعه خواهران اتاق پژوهش بخش کتاب گويا نمازخانه بوفه
سالن مطالعه برادران بخش نوسوادان بخش ديداري شنيداري

طراحی و پشتيبانی : برتر وب